Voorwaarden


Miranda Ship supply
Statenlaan 29 9901HA Appingedam
www.mirandashipsupply.nl
info@mirandashipsupply.nl
+31 653434219

Artikel 1 Toepassing
1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer ) zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van Miranda Ship Supply (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer ).
2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en
Miranda Ship Supply, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren. Miranda Ship Supply kan afwijkende voorwaarden accepteren. De voor de opdrachtgever gebruikte voorwaarden zijn voor Miranda Ship Supply alleen dan van toepassing indien Miranda Ship Supply deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
4. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Miranda Ship Supply gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Wanneer slechts voor een deel van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overgelegd, is Miranda Ship Supply niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 3 Tot standkomen van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand wanneer Miranda Ship Supply na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Miranda Ship Supply worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 5 Eigendommen van de opdrachtgever
1. Omtrent bewaring en gebruik van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Miranda Ship Supply dezelfde zorg aanwenden als bij zijn eigen bezittingen.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren. Opdrachtgever dient het recht van regres door zijn verzekeraar op Miranda Ship Supply contractueel in de verzekeringsverhouding uit te sluiten.

Artikel 6 Eigendommen van Miranda Ship Supply
1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van Miranda Ship Supply totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Miranda Ship Supply zijn betaald.
2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht kosten en rente te vorderen.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zodanig dat Miranda Ship Supply binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
2. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 30 dagen, te beginnen op de factuurdatum.
3. Miranda Ship Supply is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke handelsrente. Delen van maanden worden voor de berekening van deze rente in aanmerking genomen als volle maanden.
5. Het eigendom van goederen en rechten blijft aan Miranda Ship Supply en gaat pas over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van alle geleverde goederen en diensten zal hebben en voldaan.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8 Prijswijzigingen
1. Wijzigingen in de kosten van diensten, materialen en / of halffabrikaten benodigd voor de opdracht die intreden na aanvaarding van de opdracht kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
2. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Miranda Ship Supply op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

Artikel 9 Levering
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats “EXW, ex Works, in de zin van de Incoterms 2010”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en / of gebruikelijke plaats en tijd.
2. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten inzake transport, verpakking en overige handlingkosten voor rekening van de opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Deellevering
Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Leveringstermijn
Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen. Een leveringstermijn heeft geen fataal karakter, doch is een streefdatum. Miranda Ship Supply heeft te allen tijde recht op een naleveringstermijn van 30 dagen, ingaande op de eerste dag na afloop van de overeengekomen levertijd. Alvorens Miranda Ship Supply in verzuim kan komen te verkeren, dient opdrachtgever Miranda Ship Supply eerst schriftelijk in gebreke te stellen met een termijn van ten minste 14 dagen.

Artikel 12 Verzuim van de opdrachtgever
1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van diensten of producten door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan diens zijde wordt vertraagd, kan Miranda Ship Supply het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.
2. In geval van verzuim van de opdrachtgever kan Miranda Ship Supply alle daaraan verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Miranda Ship Supply op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 13 Overmacht
1. Indien een toeleverancier van Miranda Ship Supply door welke oorzaak ook, ondanks aanmaningen in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of ondeugdelijk levert, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Miranda Ship Supply als overmacht vanaf de datum dat de (na)leveringstermijn zoals vermeld in artikel 11 is verstreken. Faillissement van de toeleverancier geldt als overmacht voor de nakoming. Miranda Ship Supply is gerechtigd een vervangend product van een andere leverancier te leveren aan de opdrachtgever. De meerkosten verband houdende met de levering van een alternatief komen tot 10% van de overeengekomen koopsom voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in het geval de aangeboden prijs meer dan 10% hoger is dan de tussen opdrachtgever en Miranda Ship Supply overeengekomen koopsom, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Miranda Ship Supply of opdrachtgever door deze ontbinding tegenover schadeplichtig zijn. Van deze ontbindingsmogelijkheid dient opdrachtgever binnen 14 da gen nadat hem deze hogere prijs is aangeboden, gebruik te maken op straffe van verval van het recht op ontbinding.
2. Elke van de wil van partijen onafhankelijke of onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door Miranda Ship Supply redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, , faillissement van de leverancier van Miranda Ship Supply transportmoeilijkheden, onvoldoende toevoer van grond- en / of brandstoffen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisering en contingenteringen.

Artikel 14 Beëindiging door Miranda Ship Supply
1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
2. Miranda Ship Supply heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Bij surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Miranda Ship Supply bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 15 Annulering door de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, en Miranda Ship Supply dat verzoek honoreert, is Miranda Ship Supply gerechtigd een annuleringsvergoeding van 15% van de koopsom te berekenen en te verrekenen met een eventuele reeds voldane aanbetaling, onverminderd het recht van Miranda Ship Supply om aanvullend schadevergoeding en winstderving te vorderen, indien en voor zover deze tezamen het percentage van 15 over de koopsom overtreffen. Miranda Ship Supply is tot geen acceptatie van het verzoek tot annulering door de opdrachtgever gehouden.

Artikel 16 Klachten en reclames
1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken die bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 8 dagen na de levering schriftelijk ter kennisgeving aan Miranda Ship Supply te zijn gebracht.
2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 8 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan Miranda Ship Supply te zijn gebracht.
3. Retourzendingen kunnen na kennisgeving vooraf, uitsluitend FRANCO aan Miranda Ship Supply worden terug verzonden. Tevens dient een kopie van de verkoopfactuur bijgevoegd te zijn, de goederen dienen schoon te zijn, ontdaan van stickers, ongebruikt, onbeschadigd en voorzien van de originele verpakking.
4. Schade aan en/of manco van door Miranda Ship Supply verzonden goederen kunnen uitsluitend door ons in behandeling genomen worden, indien dit bij aankomst op de vrachtbrief is aangetekend.
5. De in de leden 1,2 en 3 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend na 1 maand na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
6. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
7. De aansprakelijkheid van Miranda Ship Supply uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
8. Miranda Ship Supply is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
9. Fabrieksgarantie wordt door ons aan de afnemer doorgegeven. Kabelbreuk bij dompelpompen valt altijd buiten de garantie.
10. Het recht van opdrachtgever op opschorting of verrekening van zijn betalings- of terugleveringsverplichting is uitgesloten.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
1. Miranda Ship Supply is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Miranda Ship Supply.
2. Wanneer de strekking van deze of andere uitsluitingen van aansprakelijkheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou worden geoordeeld, geldt in ieder geval dat Miranda Ship Supply niet aansprakelijk is voor indirecte (gevolg en andere niet-materiële) schade geleden door opdrachtgever, en geldt in ieder geval dat de aansprakelijkheid van Miranda Ship Supply niet hoger is dan de hoogte van de door de opdrachtgever betaalde koopsom.
3. De aansprakelijkheid voor garantie en herstel van defecte zaken strekt overigens niet verder dan de rechten op garantie en herstel die Miranda Ship Supply heeft op haar leverancier.
P. Miranda Ship Supply verbindt zich om, tegenover kwijting van haar eventuele aansprakelijkheid en/of verplichting tot het verlenen van garantie, tegenover haar opdrachtgever, de vorderingen op haar leverancier aan de opdrachtgever of haar verzekeraar te cederen.

Artikel 18 Vertrouwelijke informatie
Miranda Ship Supply is verplicht alle vertrouwelijke informatie, die haar verstrekt is door de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Als vertrouwelijke informatie geldt alleen die informatie, die bij het aanleveren door de opdrachtgever duidelijk kenbaar als ‘vertrouwelijk’ is aangemerkt.

Artikel 19 Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 20 Bevoegde rechter
Alle geschillen tussen Miranda Ship Supply en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement waar Miranda Ship Supply is gevestigd, behoudens indien Miranda Ship Supply als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.